Star

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Star

*

*

Nếu phương trình sau:x^2-2x-1=0 tất cả 2 nghiệm x1,x2(x1

*

Nếu phương trình sau:x^2-2x-1=0 có 2 nghiệm x1,x2(x1

giả sử x1,x2 là 2 nghiệm của phương trình: x^2 - 8x 6 =0tính :a, D= x1^4 - x2^4b, E= x1^4 x2^4c, F= 3/x1^2 3/x2^2d, G= x1.(4- x2^2) x2(4 - x1^2)e, H= x1^6 x2^6mn giải giúp e cùng với ạ.cảm ơn


giả sử x1,x2 là 2 nghiệm của phương trình: x^2 - 8x + 6 =0

tính : a, D= x1^4 - x2^4

b, E= x1^4 + x2^4

c, F= 3/x1^2 + 3/x2^2

d, G= x1.(4- x2^2) + x2(4 - x1^2)

e, H= x1^6 + x2^6

mn giải góp e với ạ.cảm ơn 


a: (left{eginmatrixx_1+x_2=8\x_1x_2=6endmatrix ight.)

(D=x_1^4-x_2^4=left(x_1+x_2 ight)left(x_1-x_2 ight)left(x_1^2+x_2^2 ight))

(=8cdotleftcdotsqrtleft(x_1+x_2 ight)^2-4x_1x_2)

(=8cdotleft<8^2-2cdot6 ight>cdotsqrt8^2-4cdot6)

(=8cdot52cdot2sqrt10=832sqrt10)

b: (E=left(x_1^2+x_2^2 ight)^2-2x_1^2cdot x_2^2)

(=52^2-2cdotleft(x_1cdot x_2 ight)^2=52^2-2cdot6^2=2632)

c: (F=dfrac3x_2^2+3x_1^2left(x_1cdot x_2 ight)^2=dfrac3cdot526^2=dfrac133)


Đúng 0
phản hồi (0)

(X1+1)bình × x2 +(x2+1)bình × x1 +16=0 

Tìm m nhằm phương trình gồm hai nghiệm x1; x2 thoả 

Hệ thức vi ét

X1+x2 = -b phần a = 2m +2

X1 ×x2 = c phần a = m-5

 


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi diệt

cho x1 x2 là nghiệm của pt 2x^2 - 11x +13 = 0 ko tính nghiệm, hãy tính. A= x1^3 + x2^3. B=x1^4 + x2^4. C= x1^4 - x2^4. D= x1//x2 . (1 - x2^2) + x2//x1. Giúp với


Lớp 9 Toán bài 6: Hệ thức Vi-et và áp dụng
0
0
gởi Hủy

Dùng định lý Vi – ét, hãy minh chứng rằng giả dụ tam thức a x 2  + bx + c có hai nghiệm  x 1 ,  x 2 thì nó phân tích được thành a x 2 + bx + c = a(x -  x 1 )(x -  x 2 )

Phân tích các tam thức sau thành tích:

5 x 2 - (1 + 2 3 )x - 3 +  3
Xem thêm: Số Lít Nước Mắm Loại 1 Có Nhiều Hơn Số Lít Nước Mắm Loại Ii Là 12L

Lớp 9 Toán
1
0
nhờ cất hộ Hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

theo Vi ét có x1+x2=m

x1x2=m-1

kiếm tìm m nhằm thỏa mãn: |x1|+|x2|=4


Lớp 9 Toán Ôn thi vào 10
1
1
Gửi bỏ

(left(left|x_1 ight|+left|x_2 ight| ight)^2=16)

(Leftrightarrow x_1^2+x_2^2+2left|x_1x_2 ight|=16)

(Leftrightarrowleft(x_1+x_2 ight)^2-2x_1x_2+2left|x_1x_2 ight|=16)

(Leftrightarrow m^2-2left(m-1 ight)+2left|m-1 ight|=16)

TH1: (mge1) ta được:

(m^2-2left(m-1 ight)+2left(m-1 ight)=16Rightarrowleft<eginmatrixm=4\m=-4

TH2: (mle1) ta được:

(m^2-2left(m-1 ight)-2left(m-1 ight)=16)

(Leftrightarrow m^2-4m-12=0Rightarrowleft<eginmatrixm=6>1left(loại ight)\m=-2endmatrix ight.)

Vậy (left<eginmatrixm=4\m=-2endmatrix ight.)


Đúng 1

comment (0)

Dùng định lý Vi – ét, hãy chứng tỏ rằng nếu tam thức a x 2  + bx + c bao gồm hai nghiệm  x 1 ,  x 2 thì nó phân tích được thành a x 2 + bx + c = a(x -  x 1 )(x -  x 2 )

Phân tích những tam thức sau thành tích:

5 x 2 + 8x - 4


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (0)


Xem thêm: Hai Quả Cầu Kim Loại Nhỏ Tích Điện Q1=3, Μc Và Q2=1 Μc

olm.vn hoặc hdtho
duhoctop.vn