Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 66

     

Cả tía con gà, vịt, ngỗng trọng lượng 10,5kg. Biết nhỏ gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng hơn kê 0,9kg. Hỏi con ngỗng khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8 273,05 – 90,27 81 – 8,89

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. A) Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 66

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 26, 27 Sgk Toán 6 Tập 2: Phép Cộng Phân Số

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

Xem thêm: An Đéc Xen Là Nhà Văn Của Nước Nào, Hans Christian Andersen

4. Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng trĩu hơn con gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*
 

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

3. A) Viết tiếp vào địa điểm chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign và underbrace 8,6 - 2,7_5,9 - 2,3 cr & = 5,9, - ,2,3 cr và = 3,6 cr ) 

Cách 2:

(eqalign và 8,6 - 2,7 - 2,3 cr & = 8,6 - underbrace (2,7 + 2,3)_5 cr và = 8,6 - 5 = 3,6 cr )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = underbrace 24,57 - 11,37_13,2 - 10,3 cr và = 13,20 - 10,3 cr & = 2,90 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = 24,57 - 21,67 cr và = 2,9 cr )