Unit 11 Lớp 6 Skills 2

     

Bài học tập Skills 2 - Unit 11 xoay quanh việc đưa ra ý tưởng phát minh nếu trở thành quản trị câu lạc cỗ 3Rs. Những em sẽ nghe hai học viên nói về việc họ sẽ có tác dụng nếu trở thành chủ tịch câu lạc cỗ 3Rs, kế tiếp viếtmột đoạn văn về ý tưởng của chúng ta cùng lớp ví như trở thành quản trị câu lạc bộ 3Rs. Các em xem nội dung chi tiết bên dưới nhé!


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Unit 11 lớp 6 Skills 2 Task 1

1.2. Unit 11 lớp 6 Skills 2 Task 2

1.3. Unit 11 lớp 6 Skills 2 Task 3

1.4. Unit 11 lớp 6 Skills 2 Task 4

2. Bài bác tập minh họa

3.Luyện tập

3.1. Kết luận

3.2. Bài bác tập trắc nghiệm

4. Hỏi đáp Skills 2 - Unit 11


Listen khổng lồ two students talking about what they will bởi vì if they become the president of the 3Rs Club. Fill each blank with a word or a number.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 6 skills 2

(Nghe hai học viên nói về việc họ sẽ làm cho nếu trở thành chủ tịch câu lạc cỗ 3Rs. Điền vào nơi trống một từ hoặc một số)

*

Guide to lớn answer

1. 6A

2. Recycling

3. Book

4. 6E

5. Bus

6. Uniform

Audio script

Mi: I’m ngươi from class 6A. If I become the president of the Club, I’ll first talk lớn my friends about putting a recycling bin in every classroom. We can reuse the things we have in these bins. Secondly, I’ll organize some book fairs. Students can exchange their used books at these fairs.

Nam: I’m phái mạnh from class 6E. If I become the president of the Club. I’ll encourage students to lớn go to lớn school by bus. It’ll be fun and help the environment. Next, I’ll organize some uniform fairs. This is where students can exchange used uniforms with other students.

Tạm dịch

Mi: bản thân là Mi đến từ lớp 6A. Nếu như trở thành chủ tịch câu lạc bộ, thứ nhất mình sẽ nói với bạn mình về câu hỏi đặt thùng rác tái chế tại mỗi lớp học. Chúng ta cũng có thể tái áp dụng những thiết bị mà chúng ta có trong số những chiếc thùng này. Sản phẩm công nghệ hai, mình sẽ tổ chức vài hội sách. Học sinh hoàn toàn có thể trao thay đổi sách cũ trên hội sách.

Nam: mình là Nam đến từ lớp 6E. Nếu như mình trở thành chủ tịch câu lạc bộ, mình đã khuyến khích chúng ta học sinh đến lớp bằng xe pháo buýt. Điều đó sẽ tương đối thú vị với giúp môi trường. Sau đó, bản thân sẽ tổ chức vài trung tâm thương mại đồng phục. Đây là vị trí học sinh rất có thể trao thay đổi đồng phục cũ với các bạn khác.


1.2. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 2


Listen again và tick T or F (Nghe lại và lựa chọn câu đúng/ sai)

*

Guide to answer

1. F 2. T 3. F 4. T

Tạm dịch

1. Ngươi nghĩ rằng có thể tái chế mọi thứ vào thùng rác.

2. Tại hội sách, học tập sinh rất có thể trao thay đổi sách cũ của họ.

3. Nam giới nghĩ rằng học sinh sẽ tiết kiệm chi phí tiền ví như họ đi học bằng xe cộ buýt.

4. Học sinh có thể đổi đồng phục tại trung tâm thương mại đồng phục.

Writing(Viết)


1.3. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 3


Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will vày if he /she becomes the president of the 3Rs Clubs. Take cảnh báo below. (Phỏng vấn bạn cùng lớp. Hỏi xem các bạn ấy sẽ làm gì nếu trở thành quản trị câu lạc cỗ 3Rs. Chú thích lại)

Name:.....................

Idea 1:.....................

Idea 2:.....................

Xem thêm: Read The Passage Carefully, Then Choose The Correct Answers The Natural

Guide to answer

Name: Phuong

Idea 1: Organize a charity, students will give their old uniforms or clothes for her charity at every weekend. She will give these things khổng lồ those in need.

Idea 2: Establish a team can walk to lớn school or cycle lớn school khổng lồ reduce dirty air.

Tạm dịch

Tên: Phương

Ý tưởng 1: tổ chức triển khai quỹ từ thiện, học viên sẽ tặng ngay đồng phục hoặc quần áo cũcho quỹ từ thiện vào thời điểm cuối tuần. Cô ấy sẽ khuyến mãi lại cho người cần.

Ý tưởng 2: thành lập và hoạt động một độicó thể đi dạo hoặc đánh đấm xe mang đến trường để giảm khí bẩn.


1.4. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 4


Write a paragraph about your classmate’s ideas in 3. Write about 50 words. (Viết một đoạn văn về ý tưởng của doanh nghiệp cùng lớp. Viết khoảng 50 từ)

*

Guide to answer

My classmate is Phuong. If she becomes the president ofthe 3Rs Club, she will vì chưng two things.Firstly, she will organize a charity, students will give their old uniforms or clothes for my charity at every weekend. She will give these things lớn those in need. Secondly, she will establish a team can walk lớn school or cycle khổng lồ school lớn reduce dirty air.

Tạm dịch

Bạn học của tôi là Phương. Nếu cô ấy trở thành quản trị Câu lạc bộ 3Rs, cô ấy sẽ làm cho được hai điều. Đầu tiên, cô ấy sẽ tổ chức triển khai một quỹ trường đoản cú thiện, học viên sẽ tặng đồng phục cũ hoặc quần áo của mình cho tổ chức từ thiện của mình vào mỗi cuối tuần. Cô ấy sẽ khuyến mãi ngay những thứ này cho những người có nhu cầu. Máy hai, cô ấy sẽ ra đời một đội có thể đi bộ đến trường hoặc đấm đá xe mang lại trường để giảm không khí bẩn.


Hoàn thành những câu điều kiện loại 1

1. If__________(the weather/be) beautiful tomorrow, ____________(we/drive) tothe beach.

2. If ___________ (she/send) the letter now, ____________ (they/receive) ittomorrow.

3. ____________ (Fred/be) angry if ___________ (Jack/arrive) late again.

4. ______________ (I/come) lớn your house if ________(I/have) enough time.

Xem thêm: Câu Hỏi Chọn Phát Biểu Đúng Về Định Luật Húc ? Chọn Phát Biểu Không Đúng Khi Nói Về Lực Đàn Hồi:

5. If ____________ (she/not/pass) this exam, ____________ (she/not/get) the job that she wants.