TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 4 A CLOSER LOOK 2

     

1. Read the conversation from GETTING STARTED và underline the examples used to + infinitive. Then tick () the correct answer.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 4 a closer look 2

(Đọc đoạn hội thoại ở trong phần Getting Started và gạch chân mọi ví dụ sử dụng kết cấu "used khổng lồ V". Sau đó đánh dấu (√) vào đáp án đúng. )

*

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Chúng ta áp dụng "used to" với "didn"t use to" + to_V nhằm nói về....

A. Một hành vi chỉ xẩy ra một lần trong thừa khứ

B. Một hành vi lặp đi lặp lại trong thừa khứ

C. Một hành động ban đầu trong vượt khứ và liên tiếp đến hiện tại tại

2. Use used to or didn"t use to with the verb from the box khổng lồ complete the sentences.

(Sử dụng kết cấu "used to" hoặc "didn"t use to" với mọi động từ ở trong bảng để chấm dứt câu sau. )

*

Hướng dẫn giải:

1. Used lớn be

2. Didn"t use to lớn transport

3. Used khổng lồ dye

4. Used to lớn kill

5. Used khổng lồ pull out

6. Didn"t use khổng lồ spend

Tạm dịch: 

1. Ở nông làng Việt Nam, các mái ấm gia đình thường đông đúc, có nghĩa là ba hoặc nhiều thế hệ cùng sống phổ biến trong và một ngôi nhà.

2. Những người nông dân sinh sống làng quê tôi không thường dùng xe tải để chuyển gạo về nhà. Họ sử dụng những chiếc xe trâu kéo.

3. Ở nhiều nơi trên thay giới, tín đồ ta hay nhuộm vải vóc bằng vật tư tự nhiên.

4. Lao - TB - đã có lần giết những người. Đó là một căn dịch chết người.

5. Ở một số trong những nước Châu Âu, một thợ cắt tóc hay nhổ răng tương tự như cắt tóc.

6. Anh tôi không thường dành thời hạn rảnh trong nhà. Anh ấy ra phía bên ngoài rất nhiều.

Xem thêm: Các Tia X Không Bị Lệch Khi Truyền Trong Điện Trường., Tia X Không Bị Lệch Khi Truyền Trong Điện Trường

3. Read the conversation from GETTING STARTED and underline the main verbs in the wish sentences. Then answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại tại phần Getting Started và gạch chân phần lớn động từ trong câu đựng "wish". Kế tiếp trả lời câu hỏi. )

1. Are the wishes for the present or the past? 

2. What tense are the main verbs in the sentences? 

Hướng dẫn giải: 

1. For the present 

2. The past simple & past continuous 

Tạm dịch:

1. Phần đa điều ước cho lúc này hay vượt khứ?

cho hiện nay tại

2. Động từ bỏ chính thực hiện thì gì vào câu? 

quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn

4. Tick if the sentence is correct. If the sentence is not correct, underline the mistake và correct it.

(Tích vào các câu đúng. Trường hợp sai, gạch men chân lỗi sai cùng sửa. )

*

Hướng dẫn giải: 

Correct: 1 and 4 

Incorrect: 

2. Will => would 

3. Can => could 

5. Don"t => didn"t 

6. Is => was/ were 

Tạm dịch:

1. Tôi mong tôi biết phương pháp sơn lên chậu gốm.

2. Tôi ước chị em tôi vẫn kể về tuổi thơ của bà.

3. Tôi mong tôi gồm thể xem thêm về truyền thống lâu đời của những người khác.

4. Tôi ước đều người đều có đủ thức ăn và vị trí ở.

5. Tôi ước mọi fan trên gắng giới không có xung tự dưng và sinh sống trong hòa bình.

Xem thêm: Một Oxit Của Crom Có Hóa Trị 2 Trong Hợp Chất Nào, Tính Chất Hóa Học Của Crom Và Bài Tập Vận Dụng

6. Tôi ước mọi bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hoá của họ.