Bài Tập 4 Trang 44 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

     

4. Choose one of the following limited natural resources lớn write three paragraphs similar lớn those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to lớn give some practical advice và paragraph 3 khổng lồ conclude.(Chọn giữa những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn sau để viết 3 đoạn văn giống như trong mục 2: đoạn 1 ra mắt loại ô nhiễm, đoạn 2 giới thiệu lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)


Dịch:

kimsa88
cf68