Số nghiệm nguyên của bất phương trình

     

Bất phương trình (1 le left| x - 2 ight| le 4 Leftrightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| le 4\left| x - 2 ight| ge 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl - ,4 le x - 2 le 4\left< eginarraylx - 2 ge 1\x - 2 le - ,1endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayl - ,2 le x le 6\left< eginarraylx ge 3\x le 1endarray ight.endarray ight.)

Do đó, tập nghiệm của bất phương trình là $S = left< - ,2;1 ight> cup left< 3;6 ight>.$

Vậy số nghiệm nguyên vừa lòng bất phương trình là $8.$
Bạn đang xem: Số nghiệm nguyên của bất phương trình

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho biểu thức (fleft( x ight) = left( x + 5 ight)left( 3 - x ight).) Tập hợp toàn bộ các quý hiếm của (x) vừa lòng bất phương trình (fleft( x ight) le 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfrac13x - 6.) Tập hợp toàn bộ các giá trị của (x) để (fleft( x ight) le 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfracleft( x + 3 ight)left( 2 - x ight)x - 1.) Tập hợp toàn bộ các quý giá của (x) vừa lòng bất phương trình (fleft( x ight) > 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfrac2 - xx + 1 + 2.) Tập hợp tất cả các quý giá của (x) thỏa mãn nhu cầu bất phương trình (fleft( x ight)
Xem thêm: Cách Vẽ Trang Trí Đường Diềm Hình Chữ Nhật Đẹp, Đơn Giản Nhất


Cho bảng xét dấu:

*

Hàm số tất cả bảng xét dấu như trên là


Xem thêm: Bộ Từ Vựng Về Tính Từ Chỉ Tính Cách Trong Tiếng Anh Về Tính Cách Thường Dùng


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát