Skills 2 Unit 3 Lớp 7

     

1. - I think all people benefit from volunteer work, the people in need and the helper. 

- The helpers enjoy it & they feel happy to vị it. The people in need feel happy when they receive the help. 

Tạm dịch:

1. Bạn nghĩ ai bao gồm được công dụng từ công việc tình nguyện?


- Tôi nghĩ tất cả mọi fan đều có ích từ các bước tình nguyện, bạn cần trợ giúp và bạn giúp đỡ.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 3 lớp 7


Làm sao fan ta hữu ích ích từ công việc tình nguyện?

- rất nhiều người trợ giúp thích hỗ trợ và họ cảm giác vui khi có tác dụng nó. Fan cần giúp sức cảm thấy vui lúc chúng nhận thấy sự giúp đỡ.

2. Listen khổng lồ the recording và answer the questions.

(Nghe bài xích nghe và trả lời các câu hỏi)

Click tại trên đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. - Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

2. - Phuc feels more self-confident because he has made many new friends. 

3. - The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

4. - Mai thinks volunteering is special because she can help others, và because she can see how happy the street children are when they learn. 

Tạm dịch:

1. Tại sao Phúc làm tình nguyện?

- Phúc làm công việc tình nguyện bởi vì anh ấy suy nghĩ nó tạo ra sự biệt lập trong cộng đồng.

2. Nguyên nhân Phúc cảm xúc tự tin hơn?

- Phúc cảm thấy tự tin hơn chính vì anh ấy kết chúng ta với đa số chúng ta mới.

3. Nguyên nhân phóng viên suy nghĩ Phúc từ tin?

- phóng viên nghĩ rằng Phúc từ bỏ tin chính vì Phúc đã vấn đáp bài phỏng vấn rất tốt.

4. Lý do Mai nghĩ về rằng vấn đề tình nguyện thật sệt biệt?

- Mai nghĩ về rằng câu hỏi tình nguyện thật đặc biệt chính vì cô ấy rất có thể giúp những người dân khác, và chính vì cô ấy hoàn toàn có thể thấy trẻ nhỏ đường phố cảm xúc hạnh pliúc ra sao khi chúng học.

Audio script:

Reporter: So Phuc, why vì you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: do you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well... Và you Mai?

Phuc: Volunteering is special to lớn me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

3. Listen again & fill in the blanks.

(Nghe lại cùng điền vào khu vực trống)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. volunteer

2. Feel

3. Because

4. Because, children

Tạm dịch:

1. Mình thao tác làm việc tình nguyện bởi vì mình rất có thể tạo ra sự khác hoàn toàn trong xã hội chúng ta.

2. Tôi đã có tác dụng quen được nhiều bạn, với tôi cảm giác tự tin nhiều hơn.

3.

Xem thêm: Một Bình Điện Phân Chứa Dung Dịch Đồng Sunfat (Cuso4) Với Anốt Bằng

Việc tình nguyện thật đặc biệt quan trọng với tôi chính vì tôi rất có thể giúp những người khác.

4. Nó đặc biệt bởi vì tôi rất có thể thấy trẻ con đường phố cảm thấy hạnh phúc ra sao khi chúng học.

4. Combine the two sentences using because.

(Kết vừa lòng 2 câu thực hiện because)

*

Hướng dẫn giải:

1. He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes."

2. I stayed trang chủ because it rained. 

3. They’ve decided to lớn clean the lake up because it is full of rubbish.

4. Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.

5. Because the neighbourhood is nice & quiet, they think they should move there.

Tạm dịch:

1.  Anh ấy bị cảm ổm 2 ngày chính vì anh ấy không mặc áo xống đủ ấm.

2. Tôi làm việc nhà bởi vì trời mưa.

3. Họ quyết định lau dọn bởi vì nó đầy rác.

4. Bởi vị cô ấy thao tác trong thị trấn nhỏ đó, phải cô ấy sẽ ở đó trong 3 năm.

5. Chính vì khu xóm xuất sắc và im tĩnh, phải họ suy nghĩ họ đề nghị rời cho đó.

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea & write a short paragraph about it.

(Nhìn những ý tưởng tình nguyện trong phần Nói 4. Lựa chọn một ý kiến cùng viết một quãng văn ngắn về nó.)

Hướng dẫn giải:


I want lớn raise funds for Street children. I want to vày it because we will be able khổng lồ provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to read. I will ask my friends to lớn help me. We will make postcards & sell them.

Xem thêm: Bài 25: Thường Thức Mĩ Thuật Xem Tranh Bác Hồ Đi Công Tác, Xem Tranh Bác Hồ Đi Công Tác

Tạm dịch:

Tôi mong mỏi gây quỹ cho trẻ em đường phố. Tôi muốn làm điều đó cũng chính vì chúng ta sẽ có thể cung cấp cho thức ăn uống và sách đến trẻ. Trẻ con sẽ không còn bị đói. Trẻ em sẽ rất có thể đọc sách. Tôi đang hỏi nhờ đồng đội tôi giúp đỡ. Công ty chúng tôi sẽ có tác dụng bưu thiếp và phân phối chúng.