Một phòng họp có 360 chỗ ngồi

     
Câu hỏi: Một phòng họp gồm (360) số chỗ ngồi và được chia thành các dãy tất cả số địa điểm ngồi bằng nhau. Ví như thêm cho từng dãy (4) số ghế và ngắn hơn (3) dãy thì số số chỗ ngồi trong phòng họp không gắng đổi. Hỏi ban sơ số ghế ngồi trong phòng họp được tạo thành bao nhiêu dãy?

A (15)

B (18)

C (24)

D (20)


- gợi ý giải

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: Tổng số số chỗ ngồi ( = ) số ghế ngồi của một dãy ( imes ) số dãy

Ta lập bảng như sau:

*

( Rightarrow ) Phương trình: (frac360x - frac360x + 4 = 3)

Giải đưa ra tiết:

Gọi số ghế ngồi thuở đầu của (1) hàng trong phòng họp là (x, m left( x > 0 ight))

+) ban sơ trong chống họp gồm (360) ghế được kê thành (frac360x) dãy và mỗi dãy có (x) ghế

+) cơ hội sau trong phòng họp tất cả (360) ghế được kê thành (frac360x + 4) dãy với mỗi dãy bao gồm (x + 4) ghế

*) Vì sau khi thêm cho mỗi dãy (4) ghế ngồi thì số dãy bớt đi (3), yêu cầu ta có phương trình:

 (frac360x - frac360x + 4 = 3 Leftrightarrow frac120x - frac120x + 4 = 1)

(eginarraylLeftrightarrow 120(x + 4) - 120 mx = x(x + 4)\ Leftrightarrow x^2 m + 4x - 480 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 20(t/m)\x = - 24(l)endarray ight. Rightarrow frac360x = frac36020 = 18endarray)