Language focus

     

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: Language focus


Câu 1: Everyone said that they would attend his birthday party, but nobody turned on.

A. they

B. would attend

C. nobody

D. on


Giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

turn on: bật

turn up: xuất hiện

on => up

Tạm dịch: Mọi fan đều nói rằng họ vẫn tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh ấy ấy, nhưng không có ai đến.

Đáp án: D


Câu 2: He will have khổng lồ stay in hospital. That’s what he must have done.

A. have to

B.

Xem thêm: Tên Các Nhà Bác Học Nổi Tiếng, Các Nhà Bác Học Vật Lý Nổi Tiếng Thế Giới

hospital

C. what

D. must have done


Giải chi tiết:

Giải thích:

must have V.p.p: chắc rằng đã … (phỏng đoán ở quá khứ)

must be V.ing: chắc buộc phải đang … (phỏng đoán ở hiện nay tại)

must have done => must be doing

Tạm dịch: Anh ta sẽ nên ở lại dịch viện. Đó là tất cả những gì anh ta đang bắt buộc làm.

Đáp án: D


Câu 3: Botanic gardens contain about 100,000 species, include a third of all the world’s endangered plants.

A. Botanic

B. include

C. a third

D.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 95 Luyện Tập Chung

endangered


Giải đưa ra tiết:

Giải thích:

include (v): bao gồm

including (preposition): bao gồm

include => including

Tạm dịch: Vườn thực đồ chứa khoảng tầm 100.000 loài, bao gồm một phần ba của tất cả các loài thực đồ dùng có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng của rứa giới.

Đáp án: B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát