Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

     
*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi vày thành viên:

Dãn biện pháp tên bởi dấu phẩy.

Mới hơn ngày: search this thread only tìm kiếm this forum only Hiển thị hiệu quả dạng công ty đề