DẪN 3.36 LÍT HỖN HỢP X GỒM 2 ANKEN

     

0,15 mol hh nhị anken vào trong bình brom dư, mbình tăng = 7,7 gam.Đặt CTC của nhị anken là CnH2nmbình tăng = manken = 7,7 gam → MCnH2n = 14n = 7,7 : 0,15 ≈ 51,33 → nhị anken là C3H6 (M = 42) và C4H8 (M = 56)• Đặt nC3H6 = a mol, nC4H8 = b mol.Ta gồm hpt: a +b = 0,1542a + 56b = 7,7=> a = 0,05b = 0,1→ %V3H6 = 0,050,15 ≈33,33%; %VC4H8 = 66,67%
Bạn đang xem: Dẫn 3.36 lít hỗn hợp x gồm 2 anken

Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 nhận được 0,15 mol CO2 với 0,2 mol H2O. Giá trị của V là


2,8 gam anken X làm mất màu vừa đủ dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol duy nhất. X có tên là


Cho 3,36 lít tất cả hổn hợp etan với etilen (đktc) đi đủng đỉnh qua qua hỗn hợp brom dư. Sau bội phản ứng cân nặng bình brom tăng lên 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong tất cả hổn hợp lần lượt là


Hỗn vừa lòng X tất cả 2 anken là đồng đẳng liên tiếp rất có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X trải qua bình đựng nước brom dư, trọng lượng bình tăng thêm 9,8 gam. % thể tích của một trong 2 anken là


Dẫn rảnh 8,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm but-1-en cùng but-2-en lội chậm rãi qua bình đựng hỗn hợp Br2, khi xong phản ứng thấy tất cả m gam brom bội nghịch ứng. Quý giá của m là


Hỗn hợp X gồm metan cùng 1 olefin. đến 10,8 lít tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp brom dư thấy có một chất khí cất cánh ra, đốt cháy hoàn toàn khí này nhận được 5,544 gam CO2. Yếu tố % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là
Xem thêm: Bread Là Danh Từ Đếm Được Hay Không Đếm Được Và Không Đếm Được Trong Tiếng Anh

Điều chế etilen vào phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) hay lẫn các oxit như SO2, CO2. Hóa học dùng để làm sạch etilen là


Cho 10 lít tất cả hổn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) có 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong những anken không vượt thừa 5)


Một tất cả hổn hợp X hoàn toàn có thể tích 11,2 lít (đktc), X bao gồm 2 anken đồng đẳng sau đó nhau. Khi mang lại X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15,4 gam. Khẳng định CTPT cùng số mol mỗi anken trong tất cả hổn hợp X.


Một hỗn hợp X tất cả ankan Y cùng anken Z; Y có khá nhiều hơn Z một nguyên tử cacbon, Y với Z phần đông ở thể khí ở đktc. Khi mang đến 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư, trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí còn sót lại chỉ bởi 2/3 thể tích các thành phần hỗn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và cân nặng của hỗn hợp X là


Một tất cả hổn hợp khí gồm một ankan và một anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol. Rước m gam hỗn hợp này thì làm mất đi màu trọn vẹn 80g dung dịch 20% brom trong dung môi CCl4. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp đó chiếm được 0,6 mol CO2. Ankan cùng anken đó có công thức phân tử là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X có 2 anken là vào trong bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tạo thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là
Xem thêm: Skills 2 Unit 1 Lớp 8 Skills 2, Skills 2 Unit 1: Leisure Activities

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam