Cách Sử Dụng Wolfram Alpha

     

Muốn nhẩm nghiệm của một phương trình để tìm phương pháp giải, kiểm tra kết quả tính tích phân, đạo hàm đúng tốt sai, tiến hành phép chia một đa thức cùng với một đa thức...... Một cách chính xác và cấp tốc chóng, lúc đó Wolfram Alpha sẽ là giải pháp vô thuộc hữu ích. Bài viết sau giới thiệu một số cú pháp để giải các dạng toán thân quen trên Wolfram Alpha.Bạn vẫn xem: phía dẫn thực hiện wolfram alpha

CÁCH NHẬP CÁC HÀM VÀ PHÉP TOÁN TRONG

CÔNG CỤ GIẢI TOÁN WOLFRAM ALPHA

I. Một trong những ví dụ thường xuyên gặp:

Tính: (sqrt x ) ta nhập sqrt(x)

Giải phương trình: (x^4 - 3x^2 + 1 = 0) ta nhập x^4-3x^2+1=0

Tính: (intlimits_1^e ln xdx ) ta nhập int_1^e lnx dx

Tính: (mathop lim limits_x o 1 fracx^2 - 1x - 1) ta nhập lim(x to lớn 1) (x^2-1)/(x-1)

Tính: (mathop lim limits_n o infty left( 1 + frac1n ight)^n) ta nhập lim(n to lớn infinity) (1+1/n)^n

Đạo hàm:(left( x^2 + 1 ight)") ta nhập d/dx (x^2+1)

Giao diện thao tác làm việc của Wolfram Alpha:


*

Ví dụ: Giải phương trình: (x^2 - 4x + 3 = 0)

Ta được 2 nghiệm là x=1 cùng x=3


*

Ví dụ: Thực hiện tại phép phân tách đa thức: (left( x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 1 ight)/(x - 1))

Ta được yêu thương là: (x^3 - x^2 + x + 1); dư là 2


*

II. Cú pháp của một trong những phép toán đối kháng giản

1. Nhập các hàm toán học cơ bản:

+ Hàm mũ: a^x

+ Hàm logaric: log_a(x); log(x)=log_10(x); ln(x)=log_e(x) (hàm ln(x) laptop hiện thị là log(x))

+ Hàm vô tỉ, căn bậc 2: sqrt(x); tốt x^(1/2). Căn bậc n: x^(1/n). Hoặc 4th root(x) là x√4

+ hàm lượng giác: sin(x); cos(x); tan(x); cot(x).

Bạn đang xem: Cách sử dụng wolfram alpha

+ các chất giác ngược: arcsin(x); arcos(x); arctan(x); arccot(x).

+ Hàm hữu tỉ P(x) trên Q(x): P(x)/Q(x).

2. Các đại lượng toán học:

+ Số pi: pi

+ Vô cùng: infinity

+ Cơ số e: e

3. Tính số lượng giới hạn hàm số:

+ Tính lim của f(x) lúc x dần cho a:

+ lim f(x) as x -> a;

+ lim f(x) as a; lim(x to a) f(x).

4. Tính đạo hàm hàm một biến:

+ Tính đạo hàm cấp n của f(x): d^n/dx^n f(x); f(x)”.

Xem thêm: Cách Giới Hạn Người Dùng Wifi Fpt & Filter Mac Trên Modem Fpt

5. Tính đạo hàm riêng:

+ Tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f(x,y): d/dx f(x,y); d/dy f(x,y)

+ Tính đạo hàm riêng cung cấp 2 của hàm f(x,y): d^2/dx^2 f(x,y); d^2/dxdy f(x,y); d^2/dy^2 f(x,y)

+ Tính đạo hàm riêng cấp n của hàm các biến giống như như trên.

6. Tính tích phân:

+ Tính tích phân biến động của hàm f(x): int f(x) dx.

+ Tính tích phân xác định của hàm f(x): int_a^b f(x) dx; int f(x) dx from a to b

7. Giải phương trình đại số:

+ Phương trình bậc 2: ax^2+bx+c=0.

Xem thêm: Đặc Điểm Địa Hình Của Tiểu Vùng Đông Bắc Là Gì? Đặc Điểm Địa Hình Vùng Núi Đông Bắc Là

+ Phương trình bậc 3: ax^3+bx^2+cx+d=0.

8. Giải hệ phương trình:

+ Hệ 2 PT 2 ẩn: f(x,y)=0,g(x,y)=0

+ Hệ những PT những ẩn: f(x,….,z)=0,…p(x,…,z)=0

9. Giải phương trình vi phân:

+ tuyến đường tính cung cấp 1: y’+p(x)y=q(x)

+ con đường tính cấp 2: y”+p(x)y’+q(x)y=f(x)

+ PTVP cấp cho 1 khác: y’=f(x,y)

II. Cú pháp với ví dụ minh họa những phép toán phức tạp:

1. Search GTLN, GTNN thỏa điều kiện

+ Cú pháp tra cứu GTLN: Maximize f(x,y,z,…), điều kiện 1, điều kiện 2, …

+ Cú pháp tra cứu GTNN: Minimize f(x,y,z,…), điều kiện 1, đk 2, …

2. Giải phương trình, hệ phương trình

+ Cú pháp giải phương trình: Solve f(x,y,z,…)=0 hoặc đơn giản ghi f(x,y,z,..) = 0

+ Cú pháp giải hệ phương trình: Solve f(x,y,z,..)=0, g(x,z,y,…)=0 hoặc f(x,y,z,…,) , g(x,y,z,…)