Cách Làm Bảng Hỏi

     

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bước 7: Điu chnh li bng câu hi

Thực hiện hoàn thành bước 6, bạn nghiên cứu cần có những sự điều chỉnh quan trọng để bao gồm một bảng hỏi tốt. Sự điều chỉnh này được thực hiện nhằm mục đích khắc phục những lỗi cơ mà người khảo sát điều tra thử/các chuyên gia hoặc giảng viên đã góp ý. Một bảng hỏi tốt hoàn toàn có thể mất những lần vấn đáp thử cùng điều chỉnh tính đến khi trả thiện.

Sau khi thực hiện ngừng bước 7, nhóm phân tích sẽ thuộc đồng thuận về bảng hỏi hoàn hảo và bắt đầu tiến hành điều tra thực tế. Cần chú ý rằng kể từ khi này, nhóm nghiên cứu sẽ không liên tiếp chỉnh sửa bảng câu hỏi nữa nhằm tiết kiệm thời gian và sản xuất sự đồng bộ trong dữ liệu thu thập (trừ trường hợp bảng hỏi mắc không đúng lầm mang ý nghĩa trọng yếu).