Cách dùng who

     
3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ 7 cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ8 Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom với Whose trong tiếng anh8.4 minh bạch WHO, WHOM cùng WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều từ tốt có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm giải say đắm rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn tất cả một câu hoàn chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn sẽ xem: phương pháp who whom which

Who

Làm chủ ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật vật, hễ vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay đa số trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa đến danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who thay thế cho danh tự chỉ người

2. WHOM

– làm túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ

– sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

4. THAT

– có thể thay cụ cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* những trường hợp hay sử dụng “that”:

– khi đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

– khi đi sau những từ: only, the first, the last

– lúc danh tự đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại trường đoản cú bất định, đại từ lấp định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* những trường hòa hợp không dùng that:

– vào mệnh đề dục tình không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ sở hữu cho danh từ bỏ chỉ người hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan tiền hệLoại danh từ gắng thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ tốt túc từ
Thatchỉ bạn hay chỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề tình dục trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường núm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ vị trí chốn, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường cầm cho trường đoản cú then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác minh và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh trường đoản cú là danh trường đoản cú không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm tin tức về một người, một thứ hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không tốt nhất thiết phải có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ xác định và được chia cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta để ý các điểm sau:

– lúc danh từ nhưng nó bổ nghĩa là 1 trong những danh từ riêng

– khi danh từ cơ mà nó té nghĩa là một tính từ tải (my, his, her, their)

– lúc danh từ mà nó vấp ngã nghĩa la một danh từ bỏ đi với this , that, these, those

Một số để ý trong mệnh đề quan tiền hệ

1. Trường hợp trong mệnh đề quan tiền hệ tất cả giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan liêu hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề dục tình được rút thành các phân từ
Mệnh đề dục tình chứa những đại từ quan tiền hệ cai quản từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân tự (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ (V3/ed).

* trường hợp mệnh đề tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door khổng lồ me are professors.

* nếu như mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề thụ động thì rút thành cụm quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành nhiều động từ nguyên chủng loại (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Thông Tin Toàn Diện Về Bệnh Sỏi Thận Và Cách Điều Trị, Những Điều Cần Biết Về Bệnh Sỏi Thận


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan hệ với to be trước một ngữ giới tự (một giới từ khởi đầu kết hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom với Whose trong giờ anh

1. Cách dùng Who

– Who được dùng như hình thức công ty từ lúc từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người bọn ông (người mà) đã rỉ tai với anh là phụ thân tôi

The girls who serve in the siêu thị are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp bài toán ở của hàng là con gái ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là đụng từ Verb

2. Cách dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức xẻ túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bọn ông, bạn mà anh chạm mặt là phụ vương tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô nàng mà anh thấy là những chị chúng ta tôi

– trong văn nói bạn ta hay được dùng who hoặc that vắt cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có vậy bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường đúng theo whom làm từ ngã túc cho một giới từ, khi viết ta nhằm giới trường đoản cú trước whom, lúc nói tứ để giới trường đoản cú sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại trường đoản cú Subject

3. Giải pháp dùng Whose

– Whose được sử dụng như bề ngoài sở hữu biện pháp khi từ bỏ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của mình bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ thua cuộc whose không bao giờ có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt phương pháp dùng Who với Whose

– Sau who luôn là động từ còn sau whose đề nghị là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người đàn bà giúp các bạn là giáo viên dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bọn ông có nam nhi học cùng lớp tôi là 1 trong những bác sĩ

2. Phân biệt biện pháp dùng Who cùng Whom

– Who làm chủ từ vào mệnh đề quan lại hệ và sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan lại hệ và thay núm cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu nhỏ xíu mà bà mẹ cậu ấy là 1 y tá?

Bài tập về phong thái dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: xong câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bầy ông mà đàn ông cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn có biết người thiếu nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà lại cưả cuả nó màu rubi là bên cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái mà lại tôi say đắm là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying khổng lồ study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to some peasants whom we will help.

 Chúng tôi nói chuyện với vài người nông dân (những fan mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đó lười học tập giờ đang rứa gắng chăm chỉ học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh liền kề đã bắt giữ người đàn ông (người mà) có nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi

Bài 3: chấm dứt câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ liền kề hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ fan mà gồm thanh kiếm dài đã trở nên đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những công ty khoa học những người dân mà vẫn nghiên cứu máy bộ mới sẽ qua đời.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 26 : Luyện Tập, Bài 26 : Luyện Tập

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is khổng lồ demolish the tower.