Cách dùng another

     

Hôm ni cô trò mình đã cùng phân tích sự khác hoàn toàn và giải pháp sử dụng của các từ one/another/other/the other/ others/ the others – đầy đủ từ liên tục gây trở ngại cho các bạn khi học tập tiếng Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. Khi tham gia học cách phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong giờ Anh sẽ giúp cho các em không bị "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này bên trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing màn chơi 0-100 miễn phí (Inter) do Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: Cách dùng another

I. Giải pháp dùng one, another, the other

Danh từ theo sau các từ này cần ở dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị chức năng một người hay là một vật.· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được sử dụng như tính từ, theo sau là danh từ số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn sót lại cuối cùng,được thực hiện như tính từ, theo sau là danh tự số ít. · The other woman is learning on a keyboard.

> kiến thức về những thì trong giờ anh

Ngoài ra nhằm học tương đối đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh tốt các em nên tham khảo bài viết:

*

II. Giải pháp dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh tự số nhiều· Other students are from England2) Others những thứ khác nữa,được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là đụng từ· Others are from China3) The others mọi (cái) khác còn sót lại cuối cùng,được thực hiện như đại trường đoản cú giữ công dụng chủ ngữ vào câu,theo sau là cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập các bài tập rõ ràng về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to bởi vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích to rest in their không tính tiền time. ___ like to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard lớn find ___ lượt thích him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next khổng lồ her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom & Jane have 4 children. They put the children khổng lồ bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my đen shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom và Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.4. Rachel và Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my black shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
 1) You take the new ones and I"ll take ____. othersthe othersEither could be used here.
 2) They gazed into each _____ eyes. otherother"sothersothers"
 3) I"d like _____ cup of tea, please. otheranotherEither could be used here.
 4) They love one ____- they"re such a happy family. otheranotherEither could be used here.
 5) The ____ people were shocked. otherothersanother
 6) Many _____ people have said the same. otherothers
 7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. otherothers
 8) I won"t let them bởi vì that khổng lồ me ____ time. anotherotherEither could be used here.
 9) One person"s peach is ____ person"s poison. anotherotherEither could be used here.
 10) I saw her ____ day. otheranotherthe other
 11) I took the ____ book back khổng lồ the library. otherothers
 12) Some ____ people have taken it. otherothersanother
 13) I go there every ____ day. otherothersanother

  Key EX3:
 
#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones and I"ll take ____.

Xem thêm: Skills Sgk Trang 8 - Unit 6 Lớp 10: Listening Trang 11

 the others  
2They gazed into each _____ eyes. other"s  
3I"d like _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they"re such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have said the same. other  
7I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. others  
8I won"t let them vì chưng that lớn me ____ time. another  
9One person"s peach is ____ person"s poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book back to lớn the library. other  
12Some ____ people have taken it. other  
13I go there every ____ day. other  

 EX4: lựa chọn 1 từ thích hợp trong ngoặc trong các câu bên dưới đây.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Ipad Khi Quên Mật Khẩu, Quên Mật Khẩu Ipad Thì Nên Xử Lý Thế Nào

A. I can see two dogs.One is small và (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red & ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing level 0-100 không tính phí (Inter), cô Hoa sẽ trình làng chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tranh của TOEIC Speaking. Các em xem cụ thể trong bài viết dưới phía trên nhé: