Language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer clubgiới thiệu đến các em một số cách dùng mở rộng của thì hiện tại tại, danh động từ thuộc với đa số động từ khiếm khuyết.

Bạn đang xem: Language focus


Tóm tắt bài bác giảng

1. Grammar Language Focus Unit 6 Lớp 8

1.1. Simple present tense with future meaning

1.2.Gerund (Danh hễ từ trong giờ Anh)

1.3.Modal verbs:Can, could, may

2. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 8

2.1. Unit 6 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 6 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 6 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đápLanguage Focus Unit 6


Thì bây giờ đơn dùng để biểu đạt một sắp đến xếp cụ thể cho sự việc trong tương lai. Vào câu thông thường có nhóm tự chỉ thời gian.Tom starts school on Monday. (Tom bắt đàu học vào máy hai)Các sự kiện đã xảy ra trong tương lai theo thời khoá biểu.The film starts at 7 p.m. (Phim vẫn bắt đàu vào tầm 7 tiếng tối)

b.1. Chức năng của Danh cồn từ

Danh động từ cai quản ngữSwimming is good for health.Learning English is interesting.Danh cồn từ có tác dụng tân ngữShe likes cooking.Danh hễ từ có tác dụng tân ngữ của "be"My great passion in life is studying.

b. 2. Danh đụng từ đứng sau nhiều động từ, thành ngữ...

Can"t help/ can"t bear/ can"t stand: tất yêu chịu đựng nổiIt"s (not) worth: (không) đáng giáIt"s no use: thiệt vô dụngIt"s no good: vô íchThere"s no point in: Chẳng có vì sao gì/ lợi gìHave difficulty (in): Có trở ngại trong vấn đề gìA waste of money/ time: tốn tiền/ mất thời gianBe busy (with): bận rộn với cái gìLook forward to: trông mong, đợi đợiBe (get) used to: quen thuộc với loại gìObject to: bội phản đốiConfess to: thú tội, dấn tội

Ví dụ: She doesn"t approve of her husband _____.

A. To lớn gamble B. Gambling C. To gamble D. Khổng lồ gambling

b.3. Sau V + preposition, Adj + preposition hoặc Noun + preposition là V - ing.

Accuse of (tố cáo),Suspect of (nghi ngờ),be fond of (thích),be interested in (thích thú, quan liêu tâm),choice of (lựa chọn),reason for (lý vì về)...

b.4. đầy đủ động từ dưới đây theo sau là lớn V hoặc V - ing nhưng mà nghĩa không nắm đổi: begin, like, can"t stand, love, continue, prefer, start, hate, dread.


1.3. Modal verbs:Can, could, may
Xin phép có tác dụng gìthường dùng với công ty ngữI.Hello,canI speak to lớn Alice, please?Yêu cầu giúp đỡthường sử dụng với chủ ngữyou.Couldyou vì me a favour?Đề nghị giúp aiCan/MayI help you?

2. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 8


2.1. Unit 6 Language Focus Exercise 1

Work with a partner. Ask & answer questions about Y và Y Spring activity program.(Cùng với chúng ta em, hãy hỏi cùng trả lời câu hỏi về chương trình vận động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Guide to lớn answerPlant and water trees along streets

- When bởi they plant và water trees along streets?

On February 2.

- Where do they plant and water trees along the streets?

On the city center streets.

- What time bởi they start & finish work?

They start at 7 am and finish at 10 am.

Help the elderly và street children

- When vì they help the elderly and street children?

On March 26.

- When do they help the elderly and streer children?

At the đô thị rest trang chủ and orphanage.

- What time bởi vì they start and finish work?

They start at 7 am và finish at 4 pm.

Have big gathering to tư vấn cultural-sport programs

- When vị they have big gathering to support cultural-sport programs?

On April 15.

- Where vì chưng they have big gathering to support cultural-sport program?

In the Central stadium.

- What time bởi they start and finish work?

They start at 5 pm và finish at 9 pm.


2.2. Unit 6 Language Focus Exercise 2

Work with a partner.(Hãy thao tác với các bạn em.)

a)Look at the table. Talk about our friends" hobbies.(Em hãy quan sát bảng và nói tới sở thích của bạn em.)

*

Guide khổng lồ answer

A:Ba loves playing soccer, but he doesn"t lượt thích washing up.

B:Lan doesn"t lượt thích playing soccer and she doesn"t like washing up, either.

Xem thêm: Ngâm 1 Lá Kim Loại Có Khối Lượng 50G Trong Dung Dịch Hcl, Ngâm Một Lá Kim Loại Có Khối Lượng 50G

A:Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B:Lan likes cooking meals và she likes performing music.

A:Ba doesn"t lượt thích gardening và Lan doesn"t, either.

B:Ba likes gardening broken glasses & Lan does, too.

A:Ba likes watching TV và he loves camping, too.

B:Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A:Ba hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B:Lan doeesn"t like playing badminton và she hates doing homework.

b)Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask và answer questions with your partner.(Hãy chép bảng bên trên vào vở bài xích tập của em rồi dứt nó bằng những tin tức về bạn dạng thân em, sau đó hỏi cùng trả lời thắc mắc với các bạn em.)

Guide to lớn answer

1. A:Do you like playing soccer?

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love playing soccer.

2. A:Do you like washing up?

B:Yes. I love it. What about you?

A:No. I hate it.

3. A:Do you like cooking meals?

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love cooking.

4. A:Do you like performing music?

B:Yes. I love it. What about you?

A:No. I hate it.

5. A:Do you lượt thích doing gardening?

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love gardening.

6. A:Do you like gathering broken glasses.

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love gathering broken glasses.


2.3. Unit 6 Language Focus Exercise 3

Work with a partner. (Làm việc với bạn học)

a)Use the expressions in the box khổng lồ ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.(Dùng các diễn đạt cho vào khung nhằm hỏi xin sự giúp đỡ, tiếp nối luyện nói với chúng ta em.)

Guide lớn answer

A.

Woman:Can/ Could you help me, please?

Man:Yes, certainly.

Woman:Can youbuy a ticket?

B.

Old woman:Could you bởi me a favor?

Boy:What can I vị for you?

Old woman:Can youtake me across the road?

C.

Boy:I need a favor.

Girl:How can I help?

Boy:Could youhelp me with this math problem?

D.

Grandpa:Can you help me, please?

Niece:Yes. Of course.

Xem thêm: Lợi Ích Lớn Nhất Mà Nguồn Dân Nhập Cư Đã Đem Lại Cho Hoa Kỳ Nguồn Lao Động

Grandpa:Can youwater the flower in the garden?

b)Use useful expressions in the boxes on page 55 lớn complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.(Hãy dùng các biểu đạt cho trong form ở trang 55 để kết thúc các đối thoại sau rồi luyện nói với các bạn em.)